مطالب جامعه

نمونه سوالات جامعه شناسی2 از درس7تا14همراه باجواب  از وبلاگ آقای نعمت الله ملایری گروه علوم اجتماعی منطقه بن رود

 

درس هفتم

1-                  صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید؟                    

الف) نهادهای اجتماعی به هنگام تولد هر فرد ، بخشی از هویت اجتماعی او را تعیین می کند.    صحیح¨   غلط ¨

ب) امر به معروف و نهی از منکر از فرایندهای جامعه پذیری و کنترل اجتماعی نقش مهمی دارند.       صحیح¨   غلط ¨    

ج)انسانها دارای اختیارند و می توانند هویتی که دارند نپذیرند و بر خلاف قواعد و هنجارها حرکت کنند.    صحیح¨   غلط ¨

د)تشویق و تنبیه بیشتر در مورد کسانی که ارزشهای فرهنگی را به میزان کمتری درونی کرده اند به کار برده می شود. صحیح¨   غلط ¨

2) گزینه مناسب را انتخاب کنید.

الف)فرد اولین و مهمترین آشنایی را با جهانی که  در آن متولد شده است ،چگونه کسب می کند؟

1)مدرسه ¨         2) رسانه های جمعی ¨       3) گروه همبازی ¨       4)خانواده ¨   

ب) روش های .......... ،در تشویق و تنبیه آثار عمیق تری دارد؟

1) رسمی ¨        2)غیر رسمی ¨           3) سازمانی ¨             4) موسسات اجتماعی¨                                                      

ج) کدام جمله صحیح می باشد؟

1) تشویق و تنبیه نسبت به پدیده ها ی مختلف فرهنگی یکسان انجام نمی شود.

2) هر پدیده ی فرهنگی به میزان اهمیتی که دارد از تشویق یا تنبیه کمتری برخوردار است.

3) تشویق و تنبیه نسبت به پدیده های مختلف فرهنگی یکسان انجام می شود.

4) هر پدیده فرهنگی به میزان اهمیتی که دارد از تشویق یا تنبیه کمتری برخوردار نیست.

د) شکل غیر رسمی پاداش و تنبیه بیشتر در کدامیک از موارد زیر اعمال می شود؟

1) سازمان ها و موسسات ¨         2)ادارات و پلیس ¨          3) خانواده و دادگاه ¨        4)خانواده و همسالان ¨

3) هر یک از عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید؟

الف) ............ روشی است که به واسطه آن فرهنگ در افراد درونی می شود.

ب) ............. و...........  دو عنصر فرهنگی در آموزه های اسلامی هستند.

ج) جهان اجتماعی برای تداوم حیات خود، اعتقادات، ارزشها و هنجارها از طریق ................ به افراد آموزش می دهد.

د) به رفتارهایی که بر خلاف عقاید، ارزشها و قواعد و هنجارهای جامعه هستند،...................  می گویند.

به سوالات تشریحی زیر پاسخ مناسب بدهید.

4) تشویق و تنبیه به چند صورت اعمال می شود؟

5) هر جامعه برای تداوم جامعه پذیری و برای پیشگیری و کنترل کجروی های اجتماعی از چه روش هایی استفاده می کند، نام ببرید؟

6) جهان اجتماعی چه اموری را برای حیات خود، باید آموزش دهد؟

7)مفهوم کنترل اجتماعی را بنویسید؟

8) کجروی اجتماعی را تعریف کنید؟

9) منظور از جامعه پذیری چیست؟

10) چه نوع جامعه و فرهنگی در معرض آسیب ها و نا هنجاری های بیشتری قراردارد و دوام و بقای آن تهدید می گردد؟

11) منظور از اینکه جهان اجتماعی به هنگام تولد هر فرد، بخشی از هویت اجتماعی او را تعیین می کند، چیست؟

12) هر یک از موارد زیر را در صورت رسمی و غیر رسمی از اشکال تشویق و تنبیه دسته بندی کنید؟خانواده- دادگاه-پلیس-همسالان-عموم افراد جامعه-ادارات

13) بنظر شما کدامیک از روشهای تداوم جامعه پذیری بهتر است و چرا؟

14) دو روش تداوم جامعه پذیری در تشویق و تنبیه را با هم مقایسه کنید؟

15) چه فرهنگ هایی از قدرت اقناعی بیشتری برخوردارند؟

16) دو شکل رسمی و غیر رسمی تشویق و تنبیه را باهم مقایسه کنید؟

17) قدرت اقناع چه ارتباطی با فرهنگ یک جامعه دارد؟

18) آیا امر به معروف ونهی از منکر دارای مراتب و روشهای یکسانی است؟

19) مسولیت امر به معروف و نهی از منکر به عهده چه کسانی می باشد؟

20) آیا همیشه همه افراد به عقاید و ارزشها وآرمانها عمل می کنند در صورت عمل نکردن به چه عنوانی معروف هستند؟ 

جواب پرسشها

 

1-  الف)غلط                   ب)صحیح               ج) صحیح                   د) صحیح

 

2- الف)4-خانواده                ب)2-غیررسمی          ج) 1                            د)خانواده و همسالان

 

3- الف)اقناع                  ب)امربه معروف و نهی ازمنکر                    ج)نهادهای فرهنگی

     د)کجروی اجتماعی

4- رسمی-غیررسمی

5-  1- تبلیغ و اقناع 2- تشویق و پاداش 3- تنبیه و مجازات

6-اعتقادات ،ارزشها وهنجارها

7- به مجموعه فعالیت هایی که برای پذیرش فرهنگ و انطباق دادن افراد با انتظارات جامعه انجام می شود.

8- به رفتارهایی که بر خلاف عقاید ، ارزشها و قواعد و هنجارهای جامعه هستند.

9- به فرایندی که هرفرد برای مشارکت در زندگی اجتماعی دنبال می کند و مسیری برای تکوین و شکل گیری هویت اجتماعی افراد طی می شود.

10- جامعه و فرهنگی که روشهای مناسبی برای تبلیغ،تشویق و تنبیه نداشته باشد.

11- یعنی آن فرد را به عنوان یکی از اعضای خود به رسمیت می شناسد و برای او شناسنامه ای متناسب با موقعیتی که در آن قرار گرفته است،در نظرمی گیرد و فردبه تدریج با هویتی که جامعه برای او در نظر گرفته است آشنا می سازد.


12-

رسمی

غیر رسمی

ادارات

خانواده

پلیس

همسالان

دادگاه

عموم افراد جامعه

 

13-تبلیغ و اقناع،زیرا روشی است که به واسطه آن فرهنگ در افراد درونی می شود و هم فرد با میل خود ارزشها را انجام می دهد و هم عمیق تراست وهزینه آن برای جامعه هم کمتر است. (یا هر مورد دیگر)

14- الف)تشویق در پاداش: جامعه افرادی که مطابق ارزشها عمل کننداستفاده می کند- در وجه دوم تداوم جامعه پذیری قرار دارد.

ب)تنبیه و مجازات:جامعه کسانی را که به انحراف اجتماعی دچار شده باشند استفده می کند- در درجه سوم تداوم جامعه پذیری قرار دارد.

15- فرهنگ هایی که زمینه منطقی و عقلانی بیشتری دارند و با فطرت آدمیان سازگارترند.

16- الف)شکل غیررسمی-درخانواده،بین همسالان یا عموم افراد جامعه صورت می گیرد-آثارش عمیق تر ب)شکل رسمی-سازمان ها و موسسات اجتماعی مثل ادارات،پلیس و دادگاه و زندان صورت می گیرد-عمیق تر نیست.

17-هرچه قدرت اقناع یک فرهنگ بیشتر باشد افراد رفتارهای متناسب با آن فرهنگ رابهتر انجام می دهند و آن جامعه از نظر فرهنگی موفق تر است.

18- خیر-مراتب و روشهای مختلفی دارد که برخی از روش های آن تبلیغی و برخی تشویقی یا تنبیهی است.

19- برخی از آن به عهدی همه ی افراد جامعه و برخی از آن به عهده ی سازمان های رسمی و حکومتی

20- خیر-افراد کجرو و منحرف

 


 

علل بیرونی است و در سوالات درس هشتم

درس جامعه شناسی 2

 

نام و نام خانوادگی : فرزانه مومن زاده  قارنه                                  

محل خدمت : جرقویه سفلی

 

1- فرصت هایی که افراد در جهان های مختاف برای تحرک اجتماعی کسب می کنند یکسان است.

 

2-  هرجامعه به تناسب ............ که دارد برخی از تغییرات هویتی را تشویق می کند.

 

3- تعارضات فرهنگی ............... اجتماعی فراوانی رابه همراه دارند.

 

4- تعارضات فرهنگی بیرونی در اثر ..........از فرهنگ های دیگر به وجود می آیند.

 

5- در جامعه ...........هویت معنوی نمی تواند ظهور کند.

 

6- در بدو تولد انسان دارای چه نوع هویتی است ؟و به چه شکل آن را می پذیرد؟

 

7- تحرک اجتماعی چیست ؟

 

8- تحرک اجتماعی به چند دسته تقسیم می شود؟

 

9- هویت اکتسابی اجتماعی افراد چگونه شکل می گیرد؟

 

10- افراد چگونه  موقعیت های اجتماعی جدید را بدست می آورند؟

 

11- مشخص کنید هریک از موارد زیر از چه نوع تحرک اجتماعی می باشند؟

* تغییر شغل وکالت به مهندسی              * تغییرشغل از کارمندی به ریاست           * تغییر شغل از کارفرما به کارگر

 

12- مشخص کنید هرکدام از موارد زیر از تحرکات اجتماعی درون نسلی یا میان نسلی هستند؟

* معلمی که استاد دانشگاه شود.          * فوتبالیستی که پدرش نجار بوده است.      * نماینده ی شهری که وزیر می شود.

 

13- فرصت های اجتماعی در یک جامعه سکولار و جامعه معنوی را با هم مقایسه کنید؟

 

14- تغییرات هویتی چه موقع مورد تشویق و تائید جامعه قرار می گیرند؟

 

15- تعارض فرهنگی چگونه ایجاد می شود؟

 

16- علل تعارضات فرهنگی چیست؟

جواب، سوالات  درس هشتم

جامعه شناسی 2

 

نام و نام خانوادگی : فرزانه مومن زاده  قارنه                                  

محل خدمت : جرقویه سفلی

                                                     

 

1- غلط

 

2- عقاید و ارزش ها

 

3- اضطراب و نگرانی های

 

4- تاثیر پذیری

 

5- سکولار

 

6- انسانها در بدو تولد ، دارای هویت اکتسابی هستند ، که اغلب آن را به صورت انفعالی از محیط خانواده یا غیر آن ، می پذیرند.

 

7- جابجایی افراد از یک موقعیت اجتماعی به موقعیت اجتماعی دیگر را تحرک اجتماعی می گویند.

 

8- تحرک اجتماعی به صورت درون نسلی و میان نسلی و به شکل های صعودی ، نزولی و افقی می باشد.

 

9-  انسانها در بدو تولد ، دارای هویت اکتسابی هستند ، که اغلب آن را به صورت انفعالی از محیط خانواده یا غیر آن ، می پذیرند ،آنها پس از مدتی به گونه ای  فعال با محیط اجتماعی خود برخورد می کنند و با برخورد های فعال هویت اکتسابی اجتماعی خود را بدست می آورند.

 

10- افراد با کسب هویت های اکتسابی اجتماعی جدید ، موقعیت های اجتماعی نوینی را بدست می آورند.

 

11-             الف : افقی                              ب : صعودی                                     ج : نزولی

 

12-              الف : درون نسلی                        ب : میان نسلی                           ج : درون نسلی

 

13- در یک جامعه سکولار هویت های دینی و معنوی افراد نمی تواند در جامعه بروز و ظهور اجتماعی داشته باشد ، دراین جهان فعالیت هایی که هویت دینی افراد را آشکار کند منع می شود . در جوامع سکولار و دنیوی امکان رای دادن به قوانین معنوی والهی وجود ندارد. در یک جامعه دینی نیز هویت هایی که ابعاد متعالی و الهی و انسان را نفی می کنند به رسمیت شناخته نمی شود. 

 

14- تا هنگامی که هویت جمعی افراد در چارچوب عقاید و ارزش های  کلان جامعه شکل گیرد ، تغییرات هویتی در درون یک جهان اجتماعی واحد رقم می خورد ، این تغییرات نه تنها در تعارض  با هویت فرهنگی جامعه قرار نمی گیرند بلکه می تواند مستلزم گسترش و توسعه فرهنگ اجتماعی باشد و به همین دلیل این گونه تغییرات  می تواند مورد تشویق و تایید جامعه نیز قرار گیرند.

 

15 – اگر تغییرات هویتی مطابق عقاید و ارزش های  جامعه نباشند و فراتر از فرصت هایی باشد که در یک جهان اجتماعی وجود دارد تعارض شکل می گیرد.

 

16- تعارضات می تواند علل مختلفی داشته باشند ، برخی از علل آن ، درونی است و به نوآوری ها و فعالیت های افرادی که در درون فرهنگ اجتماعی حضور دارند باز می گردد و برخی از اثر تاثیر پذیری از فرهنگ های دیگر به وجود می آید.

 

درس نهم

سوالات صحیح و غلط

1-هویت فرهنگی بر مدار هنجارها شکل می گیرد.

2-هویت فرهنگی جامعه پدیده ای گسترده تر از هویت اجتماعی افراد است.

3-هویت اجتماعی افراد همواره در پرتو هویت فرهنگی  جامعه شکل می گیرد.

4-هویت فرهنگی تا زمانی که عقاید و ارزشهای مربوط به آن مورد پذیرش افراد جامعه نباشد دوام می آورد.

5-اگر شیوه ی زندگی،سازگار با عقاید و ارزشهای  اجتماعی یک فرهنگ تداوم پیدا کند به تزلزل فرهنگی منجر می شود.

6-تحول جامعه ی نبوی به جامعه ی اموی یک تحول فرهنگی مثبت است.

7-یک فرهنگ اگر با کاستی ها و بن بست های درونی مواجه شود گرفتار کهولت و مرگ طبیعی می شود.

سوالات کامل کردنی

1-هویت اجتماعی افراد محصول ............ و.............. آنهاست.

2-هویت فرهنگی جامعه بر مدار .............و.............. اجتماعی شکل می گیرد.

3-هویت فرهنگی جامعه پدیده ای .............. از هویت اجتماعی افراد است.

4-تزلزل فرهنگی با ................همراه است.

5-بحران هویت می تواند به ............و........... هویت فرهنگی منجر شود.

6-یک فرهنگ اگر پس از تحقق و شکل گیری با کاستی ها و بن بست های درونی مواجه شود گرفتار .............و............. میشود.

سوالات چهار گزینه ای

1-هویت فرهنگی جامعه بر چه مداری شکل می گیرد؟

الف-عقاید                 ب-ارزشهای اجتماعی                    ج-عقاید و ارزشهای اجتماعی           د-هنجارها

2-هویت اجتماعی افراد همواره در پرتو.............جامعه شکل می گیرد.

الف-هویت فرهنگی          ب-هویت اقتصادی                 ج-هویت سیاسی               د-هویت گروهی

3-اگر مبادی هویت ساز فرهنگ ثبات و استقرار خود را در متن فرهنگ از دست بدهد چه هتفاقی می افتد؟

الف-ثبات فرهنگی            ب-گسترش فرهنگی              ج-تهاجم فرهنگی             د-تزلزل فرهنگی

4-تحول جامعه جاهلی به جامعه نبوی و تحول جامعه نبوی به اموی به ترتیب چه نوع تحول فرهنگی می بالشد؟

الف-منفی-مثبت           ب-مثبت – منفی                    ج-منفی-منفی                 د-مثبت-مثبت

5-علل و عواملی که بحرانهای فرهنگی را بوجود می آورد به چه بخشهایی تقسیم می شود؟

الف-درونی-بیرونی           ب-عام-خاص                   ج-اجتماعی-غیر اجتماعی           د-ارادی-غیر ارادی

سوالات تشریحی

1-هویت فرهنگی بر چه مداری شکل می گیرد؟

2-هویت فرهنگی چگونه شکل می گیرد؟

3-هویت اجتماعی افراد چگونه شکل می گیرد؟

4-هویت های اجتماعی متفاوت چگونه بوجود می آیدو در برابر چه چیزهایی مقاومت می کند؟

5-هویت فرهنگی تا چه زمانی دوام می یابد و چه زمانی نابود می شود؟

6-تزلزل فرهنگی چگونه پدید می آید؟

7-چرا هنگامی که تزلزل  فرهنگی بوجود می آید بحران هویت پیش می آید؟

8-تغییرات فرهنگی و تمدنی به چند دسته تقسیم می شود؟

9-تحولات فرهنگی مثبت و منفی را مقایسه کنید.

10-یک نمونه تحول فرهنگی مثبت و یک نمونه تحول فرهنگی منفی مثال بزنید.

11-علل و عوامل بوجود آورنده ی بحرانهای فرهنگی به چند  دسته تقسیم می شود؟توضیح دهید و مثال بزنید.

12-مرک طبیعی فرهنگ چه زمانی بوجود می آید؟

13-به نظر شما چرا بعضی از افراد دچار آسیب هایی مانند یاس ،نا امیدی و خود کشی می شوند؟

14-چه زمانی فرهنگ با بحرانهای زیست محیطی،اقتصادی و معیشتی به بن بست می رسد؟

15-کاستی و خلا معنوی اندیشوران را به چه چیزی فرا می خواند؟

 

            پاسخنا مه

سوالات صحیح –غلط

1-غ        2-ص     3-ص      4-غ        5-غ         6-غ       7-ص

سوالات کامل کردنی

1-اجتماعی و گروهی       2-عقاید و ارزشها      3-گسترده تر      4-بحران هویت      5-دگر گونی و تحول     6-کهولت و مرگ طبیعی

سوالات چهار گزینه ای

1-ج      2-الف      3-د    4-ب     5-الف     

سوالات تشریحی

1-بر مدار عقاید و ارزشهای اجتماعی

2-هر گاه نوعی از عقاید و ارزشها از سوی افراد جامعه پذیرفته و به رسمیت شناخته شود،هویت فرهنگی بر مدار آن عقاید و ارزشها پدید می آید.

3-در پرتو هویت فرهنگی جامعه

4-هویت فرهنگی به اقتضای بخش های اجتماعی فرصت شکل گیری هویت های اجتماعی متفاوتی را پدید می آورد و در برابر انواع هویت های اجتماعی که با عقاید و ارزشهای آن  ناسازگار باشند مقاومت می کند.

5-هویت فرهنگی تا زمانی که عقاید و ارزشهای مربوط به آن مورد پذیرش افراد جامعه و برای آنها مهم باشد دوام می آورد و هر گاه عقاید و ارزشها اهمیت و اعتبار خود را از دست بدهند زایل  و نابود می شود.

6-تزلزل فرهنگی هنگامی رخ می دهد که مبادی هویت ساز فرهنگ،یعنی عقاید،ارزشها و آرمانها،ثبات و اسقرار خود را در متن فرهنگ از دست بدهد.

7-زیرا بحران هویت در جایی بوجود می آید که جامعه توان حفظ و دفاع  از عقاید و ارزشهای اجتماعی خود را نداشته باشد.

8-مثبت –منفی

9-اگر فرهنگی که گرفتار تزلزل ،بحران و تحول می شود،اولا"فرهنگی باطل باشد ثانیا" جهت تغییرات نیز به سوی فرهنگ  حق باشد ،تحولات فرهنگی مثبت است و اگر فرهنگی که رسمیت و اعتبار اجتماعی خود را از دست می دهد ،فرهنگ حق باشد یا آن که جهت تحولاتی که در فرهنگ واقع می شود به سوی فرهنگ حق نباشد تحول مثبت نیست.

10-تحول جامعه جاهلی به جامعه نبوی تحول فرهنگی مثبت و تحول جامعه نبوی به جامعه اموی تحول فرهنگی منفی است.

11-به دو بخش درونی و بیرونی.علل درونی یا به کاستی ها و بن بست ها یی که در هویت خود فرهنگ وجود دارد باز می گردد و یا به ابداعات  و نو آوری های مثبت و منفی افرادی که در درون آن فرهنگ و تمدن قرار دارند مربوط می شوند.علل بیرونی به مواجهات و ارتباطات بین فرهنگ باز می گردد.

12-مرگ طبیعی فرهنگ هنگامی رخ می دهد که آن فرهنگ به سبب به کار گیری تمامی ظرفیت های خود،با هویت جسمانی و معنوی فرد اصطکاک پیدا کند و از پاسخ به نیازهای طبیعی و جسمانی یا فطری و معنوی انها باز ماند.

13-زیرا فرهنگی که متناسب با نیازهای معنوی ،روحی افراد عمل نکند و پرسش های وجودی آدمیان را درباره ی معنای زندگی و مرگ پاسخ ندهد و در مسیر غفلت از این پرسش ها روزگار بگذارند یا با شکاکیت و پوچ انگاری مواجه شود نشاط زندگی خود را از دست می دهد و با انواع آسیب ها مانند یاس ،ناامیدی و خود کشی رو یاروی می شود.

14-زمانی که  فرهنگ نتواند نیازهای جسمانی و طبیعی آدمیان را سازمان دهد .

15-به باز اندیشی در با ره ی بنیانهای عقیدتی و ارزشی فرهنگ  فرا می خواند و آنها را برای عبور از مرزهای هویت فرهنگی جامعه تشویق می کند.

 

درس:دهم

سوالات تشريحي

1-      ارتباطات بين فرهنگي به چند طريق صورت مي پذيرد؟1-به دو طريق. 1-در محدوده هنجارها و شيوه هاي زندگي يك فرهنگ.2-در سطح عقايد، ارزش ها و آرمان هاي اجتماعي.

2-      اگر عقايد، ارزشها و آرمان هاي اجتماعي يك فرهنگ، در طي ارتباطات بين فرهنگي ثابت بماند، چه اتفاقي براي آن فرهنگ مي افتد؟

2-اگر در ارتباطات بين فرهنگي، عقايد، ارزش ها و آرمان هاي اجتماعي يك فرهنگ ثابت بماند، آن فرهنگ مي تواند در محدوده هنجارها عناصري از فرهنگ هاي ديگر را اخذ كند و در صورت لزوم تغييرات و تصرفات لازم را نيز در آنها پديد آورد.

3-      چه زمان در جامعه اي خود باختگي فرهنگي رخ مي دهد؟

3-اگر افراد يك جامعه مبهوت و مقهور جامعه ديگر شوند و در نتيجه آن، حالت فعال و خلاق خود را در گزينش عناصر فرهنگي ديگر از دست بدهند، در آن جامعه خود باختگي فرهنگي رخ مي دهد.

4-      جامعه اي كه دچار خود باختگي فرهنگي شده است چه ويژگي هايي دارد؟

4-جامعه اي كه در طول تاريخ به خود باختگي فرهنگي گرفتار مي شود، عناصر فرهنگ ديگر را در سطوح مختلف، بدون تحقيق و گزينش و به گونه اي تقليدي فرا مي گيرد و به اين دليل كه ارتباطش را با فرهنگ و تاريخ خود از دست مي دهد و به روش تقليدي عمل مي كند، نه امكان تداوم و بسط فرهنگ  گذشته خود را دارد و نه توان عبور و گذر از آن را، و نه مي تواند به فرهنگ ديگري كه مبهوت آن شده است، ملحق شود.

5-      غرب زدگي چيست؟

5-بسياري از جوامع غير غربي در رويارويي با فرهنگ غرب به دليل اين كه مرعوب قدرت اقتصادي و سياسي برتر غرب شدند، به خود باختگي فرهنگي دچار شدند. خود باختگي جوامع غير غربي در برابر فرهنگ غرب را، غرب زدگي مي نامند.

6-      انواع از خود بيگانگي فرهنگي را توضيح دهيد؟

6-معناي اول از خود بيگانگي فرهنگي اين است كه يك جامعه، فرهنگ تاريخي خود را فراموش كند، جوامع خود باخته اي كه در مواجهه با فرهنگ ديگر هويت خود را از ياد مي برند به اين معناي از خود بيگانگي گرفتار مي شوند.

معناي دوم از خود بيگانگي اين است كه، عقايد و انديشه هاي يك جامعه مانع آشنايي درست افراد جامعه با انسان و جهان مي گردند.

7-      فرهنگ هايي كه براساس فطرت انسان شكل نگرفته اند، چه تأثيري بر انسان ها دارند؟

7-فطرت هايي كه بر اساس فطرت انساني شكل نگرفته اند و از عقايد و ارزش هاي درستي برخوردار نيستند، نمي گذارند كه انسان ها به تفسير و شناختي صحيح از عالم و آدم نايل شوند.

8-      يك فرهنگ چه موقع به داد و ستد و تعامل فرهنگي مي پردازد؟

8-زماني كه افراد متعلق به آن فرهنگ، به گونه اي فعال بر اساس نيازها و مسائل درون فرهنگي با فرهنگ ديگر رويارو مي شوند.

 

سوالات چهار گزينه اي

1-      اگر در ارتباطات بين فرهنگي، عقايد، ارزش ها و آرمان هاي اجتماعي يك فرهنگ ثابت بماند، آن فرهنگ...  .

الف-در محدوده ارزش هاي خود عناصري را اخذ مي كند.

ب- ارزش هاي خود را از دست مي دهد.

ج-در محدوده هنجار هاي خود عناصري را اخذ مي نمايد.

د- تغييراتي در آرمان هاي خود پديد مي آورد.

-          جواب سوال يك چهار گزينه: ج

2-      وقتي كه فرهنگي با حفظ عقايد، آرمان ها و ارزش هاي خود با فرهنگ هاي ديگر به داد و ستد و تعامل بپردازد، چه اتفاقي براي آن فرهنگ خواهد افتاد؟

الف-پيشرفت مي كند.     ب-تنزل مي يابد.     ج-ارزش هايش را از دست مي دهد.     د-ارزش هايش تغيير مي كند.

-          جواب سوال دو چهار گزينه:الف

3-      در چه زماني جامعه دچار خود باختگي فرهنگي خواهد شد؟

الف-اگر افراد آن جامعه، جوامع ديگر را تحت تأثير قرار دهند.

ب-اگر افراد آن، مبهوت و مقهور جوامع ديگر شوند و توان گزينش عناصر فرهنگ ديگر را نداشته باشند.

ج-اگر افراد آن به طور فعال به گزينش عناصر فرهنگي ديگر بپردازند.

د-اگر افراد آن مبهوت جوامع ديگر شده و به گزينش عناصر آن جوامع بپردازند.

 

-          جواب سوال سه، چهار گزينه:ب

4-      كدام يك از موارد زير از ويژگي هاي جامعه اي كه دچار خودباختگي فرهنگي شده است، نيست.

الف- جامعه خود باخته، عناصر فرهنگ ديگر را در سطوح مختلف، بدون تحقيق و گزينش فرا مي گيرد.

ب- جامعه خود باخته به اين دليل كه ارتباطش را با فرهنگ و تاريخ خود از دست مي دهد امكان بسط و تداوم فرهنگ گذشته خود را ندارد.

ج- جامعه خود باخته نمي تواند به فرهنگي كه در مقابلش قرار گرفته و مبهوت و مقهور آن شده است، ملحق شود.

د- جامعه خود باخته به اين دليل كه ارتباطش را با فرهنگ و تاريخ خود از دست مي دهد، امكان عبور و گذر از آن را دارد.

-          جواب سوال چهار، چهار گزينه:د

5-      بر اساس نگاه قران، انسان هنگامي به شناخت حقيقت خود و حقيقت جهان مي رسد كه با چه نگاهي به انسان و جهان بنگرد؟

الف-نگاه واقع بينانه          ب- نگاه توحيدي        ج- نگاه حقيقي           د-نگاه علمي

-          جواب سوال پنج، چهار گزينه:ب

6-      قران كريم فراموش كردن خداوند را سبب فراموشي... مي داند.

الف-انسان از خود        ب- انسان از خدا          ج- انسان از ديگران        د- انسان از پيامبران

-          جواب سوال شش چهار گزينه:الف

 

سوالات صحيح يا غلط

 

1-      فرهنگي كه با حفظ عقايد و آرمان ها و ارزش هاي خود با فرهنگ هاي ديگر تعامل و داد و ستد داشته باشد، زمينه هاي پيشرفت خود را فراهم مي آورد.

-          جواب سوال يك صحيح-غلط:صحيح

2-      فرهنگي كه با حفظ عقايد و آرمان ها و ارزش هاي خود با فرهنگ هاي ديگر تعامل و داد و ستد داشته باشد، باعث سقوط خود خواهد شد.

-          جواب سوال دو صحيح-غلط:غلط

3-      اگر افراد يك جامعه مبهوت يك جامعه ديگر شوند و توان گزينش عناصر فرهنگي ديگر را از دست بدهند به اين حالت، خود باختگي فرهنگي گفته مي شود.

-          جواب سوال سه صحيح-غلط:صحيح

4-      خود باختگي جوامع غربي در برابر جوامع غير غربي را غرب زدگي مي نامند.

-          جواب سوال چهار صحيح-غلط:غلط

5-      قران كريم فراموش كردن خداوند را سبب فراموشي انسان از خدا مي داند.

-          جواب سوال پنج صحيح-غلط:غلط

6-      قران كريم فراموش كردن خداوند را سبب فراموشي انسان از خود مي داند.

-          جواب سوال شش صحيح-غلط:صحيح

7-      فرهنگ هاي مشركانه اساطيري و فرهنگ هاي سكولار و دنيوي آدمي را هم از حقيقت جهان و هم از حقيقت خود بيگانه مي گردانند.

-          جواب سوال هفت صحيح-غلط:صحيح

 

 

پرسش هاي كتاب:

1.    ارتباطات و داد و ستدهاي فرهنگي مي تواند شكل هاي مختلفي داشته باشد. كدام نوع از ارتباطات فرهنگي به توسعه و بسط يك فرهنگ منجر مي شود و كدام نوع از ارتباطات، تحولات فرهنگي را به دنبال دارد؟

2.    اگر در ارتباطات و داد و ستدهاي فرهنگي، يك فرهنگ عقايد و آرمانها و ارزش هاي خود را حفظ كرده و تنها در محدوده هنجارها عناصري از فرهنگ هاي ديگر را اخذ نمايد، آن فرهنگ زمينه گسترش و توسعه خود را فراهم كرده و  تحول مي يابد.

3.    جهان غرب در قرون وسطي پس از مواجهه با فرهنگ اسلامي چه عكس العمل هايي نشان داد؟ كدام بخش از فرهنگ اسلامي را نپذيرفت و كدام بخش را قبول كرد؟

4.    جهان غرب در قرون وسطي پس از مواجهه با فرهنگ اسلامي، به ترجمه كتاب هاي فيلسوفاني چون :ابن رشد و ابن سينا پرداخت و زمينه تحولات عظيم عقلاني و فلسفي را در خود بوجود آورد، و در مقابل جنبه هاي معنوي و روحاني و عرفاني فرهنگ اسلام را نپذيرفت.

5.    برخي از جوامع در مواجهه با فرهنگ هاي ديگر ممكن است دچار خودباختگي فرهنگي شوند.آيا مي دانيد خود باختگي فرهنگي چيست و چه تأثيري در تعاملات فرهنگي دارد؟

6.    خود باختگي فرهنگي يك آسيب عميق فرهنگي است كه مانع تعامل و داد و ستد فرهنگي مي شود. جامعه يخودباخته بدون تحقيق و گزينش و به صورت تقليدي عناصر فرهنگ هاي ديگر را اخذ مي كند.ارتباطش را با فرهنگ و تاريخ خود از دست مي دهد. امكان بسط و توسعه فرهنگ خود را از دست مي دهد. به فرهنگ مقابل كه مقهور آن شده است ملحق مي گردد.

7.    به نظر شما جوامع غرب زده براي دستيابي به تعامل فرهنگي با جهان غرب بايد چه مسيري را بپيمايند؟

8.    بايد ضمن پايبندي به آرمان ها و ارزش هاي خود تنها آن دسته از عناصر فرهنگ غرب را اخذ كنند كه با آرمان هاي شان هماهنگي دارد و در ضمن باعث بسط و توسعه فرهنگي آن ها مي گردد.

9.    دانستيم كه در مواقعي افراد دچار از خود بيگانگي مي شوند. از خود بيگانگي در سطح فرهنگ نيز به كار مي رود كه دو معناي مختلف دارد، تفاوت اين دو معنا در چيست؟

10.                       معناي اول از خود بيگانگي فرهنگي اين است كه يك جامعه، فرهنگ تاريخي خود را فراموش كند، جوامع خود باخته اي كه در مواجهه با فرهنگ ديگر هويت خود را از ياد مي برند به اين معناي از خود بيگانگي گرفتار مي شوند.

11.                       معناي دوم از خود بيگانگي اين است كه، عقايد و انديشه هاي يك جامعه، مانع آشنايي درست افراد جامعه با انسان و جهان مي گردند.

12.                       آيا معناي اول و دوم از خود بيگانگي لازم و ملزوم يكديگرند يا آنكه جامعه اي مي تواند در معناي اول از خود بيگانگي نباشد و در معناي دوم از خود بيگانگي باشد؟ در صورتي كه قائل به تلازم آن دو نيستيد نمونه اي از عدم تلازم اين دو معنا ذكر كنيد؟

خير. لازم و ملزوم يكديگر نيستند. مثلا در معناي اول مي توان به غربزده گاني اشاره كرد كه طي انقلاب مشروطه ايران خواستار ايجاد تغييراتي مطابق فرهنگ غرب در ايران بودند. در معناي دوم مي توان به دولت آلمان ها در زمان هيتلر اشاره كرد كه معتقد به برتر بودن نژاد خود بودند.

درس يازدهم جامعه شناسي

-صحيح يا غلط بودن عبارات زير را مشخص كنيد:

 

الف) انقلاب اسلامي ايران حاصل مقاومت هويت اسلامي جامعه در برابر هجوم سياسي و اقتصادي غرب بوده است.                                                                                                               صحيحq    غلطq

ب) بازگشت ايران به اسلام بازگشت به خويشتن الهي و توحيدي بود.

صحيحq    غلطq

ج) هويت ايراني قبل از ظهور اسلام و بعد از ظهور اسلام ثابت بوده است.                                                                                                                  

صحيحq    غلطq

 

به کلیه ی سؤالات زیر به صورت خوانا و دقیق پاسخ دهید:

1.    هويت ايراني قبل از ظهور اسلام چگونه بوده است؟

2.    اسلام چه تأثيري در هويت ايراني گذاشت؟

3.    واكنش فرهنگ اسلامي در مقابل جنگ هاي صليبي و حمله مغول چگونه بود؟

4.    جهان غرب چه تأثيري در هويت فرهنگ ايراني داشته است؟

5.    واكنش متفكران ايراني در مقابل رويكرد تقليدي به فرهنگ غرب چه بود؟

6.    انقلاب اسلامي چه تأثيراتي را در هويت ايراني پديد آورد؟

7.    ا نقلاب اسلامي چه تأثيري در احياي هويت جهان اسلام داشته اس 

 

شاد و سربلند باشید « اسکندر صفری نژاد »

 

راهنماي تصحيح

ردیف

ریز بارم

نمره

1

الف) صحيح                                  ب) صحیح                                         ج) غلط                                                                                                                                                     

 

2

هويتي ديني و آميخته با اساطير، اقوام ايراني با آن كه هويت هاي اجتماعي متفاوتي داشته اند و عقايد و ارزش‌هاي آيين زرتشت كه با آموزه هاي اساطيري در آميخته بود، هويت واحدي پيدا كردند.

 

3

ايرانيان با پذيرش اسلام به تفسيري توحيدي از هويت خود دست يافتند. ارزش هاي توحيدي اسلام، ايران را به جهان اسلام ملحق ساخت و هويت ايراني به صورت هويت اجتماعي بخشي از جهان اسلام درآمد، زبان فارسي به عنوان زبان فرهنگي دوم جهان اسلام در مناطق مختلف گسترش يافت.

 

4

فرهنگ اسلامي در جنگ هاي صليبي به دفع مهاجمان پرداخت و در حمله مغول، مهاجمان را درون خود جذب و هضم كرد.

 

5

جهان غرب در نخستين رويارويي، ذهنيت مسلمانان را به خود باختگي فرهنگي دچار ساخت كه باعث شد تصويري كه تاريخ نگاران غربي از هويت اسلامي القا مي كردند، در بين جوامع اسلامي و ايراني رواج پيدا كند كه اين هويت توحيدي و حتي اساطيري نبود بلكه هويتي بود سكولار و دنيوي، اين هويت در قالب عناوين قوم گرايانه و ناسيوناليستي امت اسلامي را به اقوام مختلف فارس،ترك و عرب تقسيم مي كرد.

 

6

متفكران ايراني از دهه30 به بعد آثاري در نقد اين رويكرد و هويت هاي كاذبي كه از اين طريق ساخته مي شد، پديد آوردند مانند غرب زدگي، بازگشت به خويشتن و...

 

7

انقلاب اسلامي موجب بازگشت فرهنگ ايراني به خويشتن الهي و توحيدي خود گرديد و بازگشت هويت اسلامي به رهبري امام خميني با استفاده از آموزه هاي قرآن و اهل بيت، مطرح شدن ايران به عنوان قلب تپنده بيداري اسلامي از ديگر تأثيرات انقلاب اسلامي بود.

 

8

انقلاب اسلامي موجب گرديد اسلام به عنوان يك قطب فرهنگي جديد در جهان ظاهر شود و افق هاي جديدي بر روي انديشمندان غربي باز شود تا آنها كه سكولاريزم دنيوي شدن را به عنوان سرنوشت حتمي بشريت مي دانستند به بازبيني نظرات پيشين خود بپردازند.

 

 

 

نمونه سئوالات درس 12جامعه شناسي (2)      (قدرت واقتدار)

1-صحيح يا غلط بودن عبارات زير رامشخص نمائيد.

الف ) هنگامي كه قدرت بر خلاف حكم وقانون الهي باشد و تبعيت از قدرت هم از روي رضايت نباشد اقتداري غير مشروع شكل      مي گيرد .   ص            غ

ب) وقتي كه قدرت براساس حكم وقانون الهي بر فردي اعمال شود كه به اكرا ه آن را مي پذيرد قدرت مشروع فاقد مقبوليت است .        ص             غ

ج) قدرتي كه با استفاده از زور وهم با رضايت طرف مقابل به دست مي آيد داراي مقبوليت است .        ص            غ

2-از بين گزينه هاي زير ،گزينه صحيح را انتخاب كرده وبا علامت ضربدر مشخص نمائيد.

1-مدار مشروعيت چيست ؟

الف ) آرماني و واقعي بودن

ب) خواست و اراده فردي كه بر ديگران اعمال قدرت مي كند .

ج)خواست و اراده كساني است كه قدرت بر آن ها اعمال مي شود .

د)حق وباطل بودن

2- مقبوليت در حالي است كه ؟

 الف ) قدرت براساس شريعت و موافق با حكم خداوند اعمال شود.

ب)قدرت با اكراه وبا رضايت فردي باشد كه قدرت را مي پذيرد .

ج )قدرت بدون اكراه و بدون رضايت فردي باشد كه قدرت را مي پذيرد .

د) قدرت بدون اكراه و با رضايت فردي باشد كه قدرت را مي پذيرد .

3- جاهاي خالي را با كلمات وعبارات صحيح پر كنيد .

الف ) قدرتي كه با مقبوليت همراه باشد وبه صورت رسمي پذيرفته شده باشد ................... ناميده مي شود .

ب) قدرتي فردي انسان ................... است به گونه اي كه نمي تواند نياز هاي خود را به تنهايي انجام دهد .

4-پاسخ سئوالات زير را نام ببريد ؟

1-انواع قدرت در انسان را نام ببريد ؟

2- تبعيت اراده يك انسان از انسان ديگر به چند صورت مي تواند باشد ؟نام ببريد ؟

3- تنها راهي كه باعث مي شود افراد فعاليت ارادي خود را مطابق اراده و ميل ما انجام دهند و قدرت اجتماعي به وجود آيد چيست؟

5- مفا هيم زير را تعريف كنيد .

1-      اقتدار

2-      مشروعيت قدرت

3-      مقبوليت قدرت

6- درچه صورت مي گوئيم يك موجود داراي قدرت است ؟

7- چرا انسان كنشگري قدرتمند محسوب مي شود ؟

8- قدرت فردي انسان به چه صورت است با مثال بيان كنيد ؟

9- قدرت اجتماعي چگونه پديد مي آيد ؟

10- چه كساني از قدرت اجتماعي بيشتري بر خوردارند؟

11- منظور از تبعيت با كراهت چيست وآنرا باتبعيت با رضايت مقايسه كنيد ؟

12- تفاوت دو وازه مشروعيت و مقبوليت قدرت چيست ؟

13-مدار مقبوليت چيست ؟

14- درچه صورتي يك قدرت مقبول است ودرچه صورت قدرت مقبوليت ندارد؟

15- درچه صورتي قدرت مشروع و درچه صورت غير مشوع است ؟

16- اقتدار غير مشروع چگونه شكل مي گيرد ؟

17- چه زماني قدرت مشروع فاقد مقبوليت  است يك مثال ذكر كنيد ؟

18-درچه حالتي مشروعيت و مقبوليت با يكديگر جمع مي شوند؟

19-قدرتي كه با اكراه طرف مقابل انجام مي شود تا چه زماني مي تواند ادامه داشته باشد؟

20-به دو واژه مشروعيت ومقبوليت بيندشيد به نظر شما تفاوت اين دو در چيست ؟ مشروعيت و مقبوليت بر چه مبنايي شكل          مي گيرند؟

21- به نظر شما آيا درجامعه اي كه فرهنگ عمومي مردم ، فرهنگي ديني باشد ،قدرت نا مشروع مي تواند مقبوليت داشته باشد ؟ دليل خود را بيان كنيد ؟       طراح: زهره اسماعيلي


 

درس13 جامعه شناسی به سوالات زیر بادقت پاسخ دهید.

1-سیاست چیست و چه ارتیاطی با قدرت دارد؟

هر گاه قدرت برای رسیدن به هدفی معین سازمان پیدا کند سیاست پدید می آید، زیرا سیاست اعمال قدرت  سازمان

یافته،برای هدفی معین است.

2-سیاست در معنای عام راباذکر مثالی شرح دهید.

سیاست در معنای عام خود،شامل هر نوع تدبیر وسازمان دادن قدرت است.وقتی گفته می شود نهاد آموزش وپرورش دارای سیاست است،یعنی کنش هایی که در این تهاد انجام می شود،برای رسیدن به اهداف آموزشی خاص ،سازمان یافته است

 

3-میان نظام اجتماعی ونظام سیاسی چه ارتباطی وجود دارد؟

هر نظام اجتماعی به تناسب هویت وفرهنگ خود آرمان هاوارزشهای ویژه ای دارد وهیچ نظامی نمی تواند بدون، سیاستی مناسب به ارزشها وآرمان های خود دست یابد.مجموعه ساز وکارهایی که در نظام اجتماعی برای اعمال

سیاست های آن وجود دارد، نظام سیاسی راشکل می دهد

 

 4-حکومت چیست؟

حکومت مجموعه عواملی هستند که سیاستهای مربوط به کل جامعه را پیش می برند.

5-حکومت از چه راه هایی سیاست های نظام را اعمال می کند؟

  1-وضع قوانین 2- اجرای قوانین 3- نظارت بر قوانین

- نظام فرهنگی چه تا ثیری بر نظام سیاسی با دارد؟

نظام فرهنگی عقاید،ارزشها واصول حاکم بر نظام سیاسی راتعیین می کند واگر عملکرد نظام سیاسی در جهت عقاید وارزشهای فرهنگی جامعه باشد،نظام فرهنگی مقبولیت نظام سیاسی رانیز تامین می کند واگر نظام سیاسی به دلایل داخلی ویاتحت تاثیر وفشار سیاست های خارجی از اصول وارزشهای فرهنگی عدول کند نظام فرهنگی زمینه ی مقبولیت آن راکاهش می دهد.

 7-تاثیرات نظام سیاسی بر نظام فرهنگی رابیان کنید.

نظام سیاسی اگر بر ارزشهای فرهنگی جامعه وفادار بماند،با استفاده از مدیریت سیاسی خود،بر بسط وتوسعه ی فرهنگ می افزاید.اگر از ارزشهاوآرمان های فرهنگی دور شود زمینه ی تعارضات ،تزلزل وبحران های فرهنگی وهویتی را پدید می آورد.

 

8-تاثیرات نظام سیاسی بر نظام اقتصادی رابیان کنید.

1- براساس ارزش های پذیرفته شده  خود به وضع قوانین ومدیریت اجرایی می پردازد،برای نمونه باوضع قوانین ومقررات مالی از گردش ثروت بین قشر های محدودی از جامعه پیشگیری کندیا رفاه عمومی رادر سقفی معین برای همگان تامین نماید.2-اگررویکرد آن در جهت بازار آزادوحاکمیت سرمایه باشدبر شکاف طبقاتی می افزاید وفرصت های مناسب تحرک اجتماعی را از قشرهای مختلف سلب می کند.

9-تاثیرات نظام اقتصادی بر نظام سیاسی را بیان کنید.

نظام اقتصادی می تواند با حمایت های ویژه از حکومت ودولت،قدرت آن را تحکیم می بخشدیا آن که با بحرانهای واقعی یا کاذب زمینه فروپاشی نظام سیاسی را فراهم کند.

10- چند نمونه از اهداف وارزشهایی که نظام های مختلف با آن سنجیده ویا داوری می شوند رانام ببرید.

عدالت،امنیت،استقلال،آزادی،رفاه،عزت،سعادت،فضیلت،حقیقت،سلطه برطبیعت ودیگران،تشکیل

امپراطوری وحکومت جهانی.

11-نظر مکاتب سکولاریزم درباره ارزش ها واهداف نظام های سیاسی چیست؟

آنان معرفت علمی رابه دانش حسی وتجربی محدود میکنندومعتقدند که اولا هر یک از ارزش های فوق تنها در چارچوب زندگی دنیوی واین جهانی می توانند قابل دسترسی باشندوثانیا به دلیل این که علم تجربی نمی تواند داوری ارزشی داشته باشد ما روش علمی برای گزینش وارزیابی هیچ یک از

این ارزشها را نداریم.

12-نظر مکاتب دینی –دنیوی درباره ی ارزش هاواهداف نظام سیاسی چیست؟

این گروه شناخت علمی را به دانش تجربی وحسی منحصر نمی دانند بنابراین اولا ضمن توجه به آثار دنیوی این جهانی هر یک از ارزشهای مزبور،ابعاد متعالی وفوق طبیعی آنه را در نظر می گیرندوثانیا با استفاده از شناخت عقلانی ووحیانی ،به تفسیر علمی نسبت به هر یک از ارزش های یاد شده می پردازند

-سه قوه ی مقننه،مجریه وقضائیه با..............................لز یک دیگر تفکیک پیدا می کنند.

ج- گستردگی حکومت

14- هر نظام سیاسی اراده های اجتماعی رابه سوی ....................و.................متناسب خود راهبری می کند.

ج- ارزش ها واهداف

15 داوری درباره ی اهداف وارزش های نظام های مختلف مبتنی بر...........و.................... افرادی است که به داوری می پردازند.

ج- عقاید وجهان بینی  

16- صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید.

الف-در یک جهان اجتماعی نظام سیاسی می تواند از از نظام های اجتماعی دیگر مستقل باشد.

               غ  o                                    صo 

ج- غلط

ب-عدول نظام سیاسی از اصول ارزش های فرهنگی سبب کاهش مقبولیت این نظام می شود.

               غ  o                                    ص o

ج-صحیح

گزینه صحیح راانتخاب وباعلامت ضر بد ر مشخص کنید.

17-دوری نظام سیاسی از ارزش هاوآرمان های فرهنگی چه نتیجه ای به همراه دارد؟

الف -زمینه مقبولیت نظام فرهنگی را فراهم می کند.

ب- زمینه تعارضات وتزلزل وبحران های فرهنگی وهویتی را پدید می آورد.

ج- به بسط وتوسعه فرهنگ کمک می کند.

د- زمینه فروپاشی خود را با بحران واقعی یاکاذب فراهم می کند.

جواب:گزینه ب صحیح است.


 

سوالات درس چهاردهم

جامعه شناسی2

بسمه تعالی

سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

اداره آموزش و پرورش منطقه بن رود

 

  طراح: نعمت اله ملایری ورزنه

سرگروه علوم اجتماعی منطقه بن رود

13/8/ 1390

 

 

1-

با چه ملاک هایی مي توان نظامهای سیاسی را دسته بندي کرد؟

1)       کمیّت افراد تصمیم گیر و تأثیرگذار

2 )  روش تصمیم گیری و تأثیر گذاری

3) دینی یا دنیوی بودن

 

2-

براساس کمیّت افراد تصمیم گیر و تأثیرگذار حکومتها به چه دسته های تقسیم می شوند؟

الف) نظامها و حکومتهایی که یک فرد در آنها حاکمیت دارد.

ب) نظامهایی که اقلیتي از مردم در آن تصمیم مي گيرند..

ج) حکومتهایی که اکثریت مردم در سرنوشت سیاسی آن دخیل هستند.

 

3-

براساس روش تصمیم گیری و تأثیر گذاری نظامهای سیاسی چند نوع اند؟

 کسانی که در تصمیم گیری های سیاسی دخیل هستند؛ یا  الف) براساس خواسته ها و اغراض شخصی خود، تصمیم می گیرند؛ یعنی هر نوع تصمیمی را برای خود جایز و مباح می دانند؛ یا  ب)  بر مدار حقیقت و فضیلت و با موازین عقلی، رأی خود را اظهار می کنند.

4-

بر اساس دینی یا دنیوی بودن نظامهای سیاسی چند نوع اند؟

نظام سیاسی دینی بر مدار احکام و قوانین الهی سازمان مي يابد. نظام سیاسی سکولار و دنیوی، فقط ارزشها و آرمان های دنیوی و این جهانی را مدّ نظر قرار می دهد.

 

5-

ارسطو از چه ملاکهایی برای دسته بندی نظامهای سیاسی استفاده می کند، وبر این اساس از چند نوع حکومت نام می برد؟

2)       کمیّت افراد تصمیم گیر و تأثیرگذار

2 )  روش تصمیم گیری و تأثیر گذاری

گونه شناسی ارسطو از نظامهای سیاسی بر اساس ملاک اوّل و دوّم. ارسطو  از شش نوع حکومت نام می برد. در سه نوع آنها حاکمیت یک فرد، یک اقلیت یا اکثریت بر مدار خواست های نفسانی آنها شکل می گیرد و در سه نوع دوم، حاکمیت يك فرد، يك اقليت يا اكثريت برمدار حقیقت و عقلانیّت استوار است.

 

6-

تفاوت حکومت دموکراسی و جمهوری از دیدگاه ارسطو چیست؟

دموکراسی از دید ارسطو: ارسطو، حاکمیت اکثریت را در صورتی که بر مدار خواسته های آنها باشد، دموکراسی می نامد. زیرا دموکراسی به معنای حاکمیت مردم است و در این نوع حاکمیت، مردم براساس آراء خود حکومت می کنند.

جمهوری از دید ارسطو: ارسطو حکومتی را که در آن اکثریت مردم براساس حقیقت و فضیلت حضور و فعالیت دارند، جمهوری می خواند

7-

جدول زیر را کامل کنید:

                              شیوه حکومت

 تعداد حاکمان                     

بر اساس فضیلت

بر اساس خواست و میل افراد

فرد

            ........... (مونارشی)

تیرانی(استبدادی)

اقلیت

..................(اریستوکراسی)

الیگارشی

اکثریت

پولیتی(جمهوری)

     ....................( دموکراسی)

8-

فارابی مدینه فاضله و جاهلی را بترتیب، چه جامعه ای می داند؟

فارابی مدینه فاضله را جامعه ای الهی می داند که براساس سنت و قانون الهی شکل می گیرد. از نظر او حقیقت با ارادۀ الهی تعیین می شود و با کمک عقل و وحی شناخته می شود.

در اندیشه فارابی جوامعی که ارزش ها و آرمانهای آنها عقلانی و الهی نباشد، جوامع جاهلی هستند. او جوامع جاهلی را براساس نوع آرمان ها و ارزشهایی که دارند به انواعي تقسیم می کند.

 

9-

لیبرالیسم و دموکراسی هر کدام به چه معنایی است؟توضیح دهید.

لیبرالیسم به معنای اباحیّت و مباح دانستن همۀ امور برای انسانهاست. لیبرالیسم آزادی و خواست انسانها را به عنوان مرجع و ملاک نهایی برای ارزشها و آرمان های اجتماعی می داند.

دموکراسی به معنای حاکمیت مردم است.

 

10-

لیبرال دموکراسی چه نوع نظام سیاسی است و این نظام با کدام فرهنگ سازگار است؟

لیبرال دموکراسی نوعي نظام سیاسی است که ادعا می کند با خواست و ارادۀ اکثریت مردم سازمان مي يابد. این نظام سیاسی، حقیقت و فضیلتی را كه مستقل از خواست مردم باشد به رسمیت

نمی شناسد و حکومتی دنیوی و این جهانی است.

این نظام سیاسی با فرهنگ جهان غرب که رویکردی دنیوی به عالم هستي دارد و شناخت علمی ارزشهای اجتماعی را انکار می کند، سازگار است.

                                                                                                                                                 

11-

لیبرال دموکراسی چه موقع دچار تناقض می شود؟

لیبرال دموکراسی وقتی با مردمی مواجه می شود که ارزش های دیگر، نظیر عدالت را مهمتر از ارزش آزادی می دانند یا حقیقت را به ارادۀ الهی باز می گردانند و از مسئولیت انسان در برابر این حقیقت سخن می گویند دچار تناقضي مي شود که از حلّ نظری آن عاجز است.

                                                                                                                                                      

12-

برخی از نظریه پردازان لیبرال دموکرات چه کسی را شایسته رأی دادن نمی دانند؟

برخی از نظریه پردازان لیبرال دموکرات، فردی را که از حدود این نظام سیاسی خارج شود، شایستۀ رأی دادن نمی دانند

13-

منظور از پارادوکس دموکراسی چیست؟

دانشمندان علوم سیاسی از تناقضی که از نارضایتی مردم نسبت به نظام سیاسی لیبرال دموکراسی به وجود می آید، با عنوان پارادوکس دموکراسی یاد می کنند.

                                                                                                                            

14-

جمهوری اسلامی نوعی نظام سیاسی است که در جهان ................... مورد توجه امت اسلامی قرار گرفته است.

                                                                                                                                       

15-

عنوان «جمهوری» به معنای به رسمیت شناختن حضور موثر مردم در نظام سیاسی است.

                                                                                                                                     صحيح ¢           غلطo

                                                                                    

16-

برخی از ارزشهای اجتماعی اسلام در نظام جمهوری اسلامی را نام ببرید ؟

عدالت، آزادی، استقلال، نفی وابستگی، نفی تسلط بیگانگان بر امت اسلامی، امنيت، تأمين اجتماعي و تکافل عمومی، تلاش برای عمران و آبادانی، عقلانیت، مشورت و مشارکت در امور عمومی، توسعۀ معرفت و آگاهی نسبت به اسرار و حقایق آفرینش از جمله ارزش های اجتماعی اسلامی است.

 

17-

به چه دلیل عمل به ارزشهایی مانند عمران و آبادانی در نظام جمهوری اسلامی رفتاری صرفاً دنیوی یا اجتماعی نیست؟

بر اساس هستی شناسی توحیدی اغلب این ارزش ها با آن که ناظر به مسائل اجتماعی دنیوی هستند، تفسیری دنیوی و سکولار ندارند، بلکه سیرتی الهی و دینی دارند؛ و به همین دلیل عمل به آنها رفتاری صرفاً دنیوی یا اجتماعی نیست بلکه یک وظیفۀ الهی است؛ و مانند عبادات فردی سبب تقرب انسان به خداوند می شود.

 

18-

برخی از درسها و آموزه های اسلامی را فهرست کنید؟5 مورد

در اندیشۀ دینی اسلام، هر مسلمانی که شب را به صبح برساند و به فکر امت اسلامی نباشد مسلمان نیست و مسلمانان موظفند همۀ مستضعفان و مظلومان را ياري كنند.

در آموزه های اسلامی هنگامی که عبادات بُعد اجتماعی پیدا می کنند، ارزش بیشتري می یابند. در برخی از روایات، مسئولیت امت اسلامی در برابر امامت و رهبری امت اسلامی به عنوان مهمترین مسئولیت یاد شده است.

امت اسلامی باید از پذیرش طاغوت و قدرتهای غیرالهی خوداری کند و در شکل گیری امامت و ولایت الهی براساس موازین و ارزشهای اسلامی هوشمند و فعال باشد.

 

19-

در برخی از روایات، مسئولیت امت اسلامی در برابر ................. امت اسلامی به عنوان مهمترین مسئولیت یاد شده است.

¢     الف) امامت                     ب) رهبری                       ج( مردم               د) گزینه الف و ب صحیح است

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۰ساعت ۱۹:۳۳ بعد از ظهر  توسط زهره رضایی | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
این وبلاگ می تونه واسه ما تو کار آموزش وسیله مناسبی باشه می تونیم با معرفی اون به همکاران و دانش آموزان تشویقشون کنیم که از اینترنت در رشدو بهبود کار هایشان استفاده بهتری داشته باشند .
نظرات سازنده شما بازدید کننده محترم نیز چراغ راه خواهد بود .به امید رشد وتعالی بیشتر برای همگان

پیوندهای روزانه
درس ها و روش ها
اجتماعی علمی فرهنگی
....چنین گفت سینوهه


آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
هفته اوّل بهمن ۱۳۹۴
هفته اوّل آذر ۱۳۹۴
هفته سوم مهر ۱۳۹۴
هفته دوم مهر ۱۳۹۴
هفته چهارم مرداد ۱۳۹۴
هفته سوم مرداد ۱۳۹۴
هفته اوّل مرداد ۱۳۹۴
هفته چهارم بهمن ۱۳۹۲
هفته سوم بهمن ۱۳۹۲
هفته دوم بهمن ۱۳۹۲
هفته چهارم دی ۱۳۹۲
هفته چهارم آذر ۱۳۹۲
هفته دوم آذر ۱۳۹۲
هفته چهارم آبان ۱۳۹۲
هفته سوم آبان ۱۳۹۲
هفته اوّل آبان ۱۳۹۲
هفته دوم مهر ۱۳۹۲
هفته سوم خرداد ۱۳۹۲
هفته دوم اردیبهشت ۱۳۹۲
هفته چهارم فروردین ۱۳۹۲
هفته سوم فروردین ۱۳۹۲
هفته دوم اسفند ۱۳۹۱
هفته چهارم بهمن ۱۳۹۱
هفته سوم بهمن ۱۳۹۱
هفته اوّل بهمن ۱۳۹۱
هفته چهارم دی ۱۳۹۱
هفته سوم دی ۱۳۹۱
هفته دوم دی ۱۳۹۱
هفته اوّل دی ۱۳۹۱
هفته سوم آذر ۱۳۹۱
هفته دوم آذر ۱۳۹۱
هفته اوّل آذر ۱۳۹۱
هفته چهارم آبان ۱۳۹۱
هفته سوم آبان ۱۳۹۱
هفته دوم آبان ۱۳۹۱
هفته اوّل آبان ۱۳۹۱
آرشيو
آرشیو موضوعی
جامعه شناسی اسلامی
کنش انسانی
در باره
کنش انسانی
سولات درس به درس جامعه شناسی 2(کتاب جدید التالیف)ن
اصطلاحات مهم جامعه شناسی
زندگی نامه جامعه شناسان
اصطلاحات مهم علوم اجتماعی
واژه نامه مفاهیم آسیب های گروه
سوالات درس به درس جامعه شناسی 2 (جهان اجتماعی)سال
جستاری بر آموزش و پرورش ژاپن
بنیان های فرهنگ و هویت ایرانی
جامعه شناسی انسانی
نمونه سوال کتاب جدید التالیف علوم اجتماعی پیش دانش
تحلیل سوالات درس علوم اجتماعی در کنکور سراسری 1391
پیوندها
علوم اجتماعی
علوم اجتماعی (گرایشهای جامعه شناسی
انجمن جامعه شناسی
گروه علوم اجتماعی آذربایجان شرقی
...چنین گفت سینوهه
وبلاگ آقای عباسی دبیر جامعه شناسی سبزوار
درس ها و روش ها
گروه علوم اجتماعی
گروه علوم اجتماعی اصفهان
پژوهش سرای ملا صدرای زنجان
هویت ایرانی و اسلامی
مهر میهن
قرآن آن لاین مهر میهن
وبلاگ خانم بیدقی
وبلاگ خانم تیموریان
وبلاگ خانم فریدونی
وبلاگ گروه علوم اجتماعی شهر تهران
وبلاگ آقای اندرز
وبگاه دکتر کچوئیان
وبلاگ آقای مصطفی آب روشن
وبلاگ تخصصی ادیان و مذاهب
وبلاگ نفیسه و زینب (دانشجویان مشهد)
گروه آموزشی شهر تهران
تازه های علوم اجتماعی کاشمر
پژوهشگری علوم اجتماعی
مدیریت منابع انسانی
صدای پر میکائیل
وبلاگ آقای عباسی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

<-BlogCustomHtml